தொடர்புக்கு

தலைமை பதிப்பாசிரியர்: சுவாமி ஞானாம்ரிதானந்தபுரி
மாத்ருவாணி, எம். ஏ. மிஷன் டிரஸ்ட்,அமிர்தபுரி அஞ்சல், கொல்லம், கேரளா, 690546, இந்தியா.

மின்னஞ்சல்:

மொழிவாரியாக ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் பெயர் மின்னஞ்சல்: தொலைபேசி எண்.
மலையாளம் சுவாமி ஞானாம்ரிதானந்தபுரி swamijnana@gmail.com 9495964751
ஆங்கிலம் பிர. சதீஷ் satish@amritapuri.org 9746820261
ஹிந்தி பிர. நிஜாம்ரித சைதன்யா hindi@amritapuri.org 9496950334
பெங்காலி ஸ்ரீமஜூம்தார் majumdar.bimal@gmail.com 9447498804
கன்னடம் சந்த்யா அம்மா ammasandhya@gmail.com 8129708817
தெலுங்கு லஷ்மி அம்மா ammaslak@gmail.com 9895860833
குஜராத்தி குசும அம்மா ammaskusum53@gmail.com 9567476549
தமிழ் பிரம்மசரிணி சாரதாம்ரித சைதன்யா    
மராத்தி பிர. ஏக்நாத் ammamata@gmail.com 9860816356
ஸ்பானிஷ் நீரஜா ammasneeraja@gmail.com  
ஜெர்மன்
பின்னிஷ்
இத்தாலி
ப்ரஞ்ச்
ஜப்பானிஸ்