அம்மாவின் குரல்

நேர்மறை மாற்றங்களுக்கான ஆன்மீக இதழ்.

17 மொழிகளில்

9 இந்திய மொழிகள், 8 அன்னிய மொழிகள்.

டிஜிட்டல் இதழ்கள்

விரும்பும் மாத்ருவாணி இதழை தேர்ந்தெடு.

ஆன்மீக மாத இதழ்

விரும்பும் மொழியில் படிக்கலாம்