தொடர்புக்கு

தலைமை பதிப்பாசிரியர்: சுவாமி ஞானாம்ரிதானந்தபுரி
மாத்ருவாணி, எம். ஏ. மிஷன் டிரஸ்ட்,அமிர்தபுரி அஞ்சல், கொல்லம், கேரளா, 690546, இந்தியா.
மின்னஞ்சல்: தொலைபேசி எண்.
matruvani@amritapuri.org 08589003341